Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο ρόλος της Ψυχολόγου στο πλαίσιο του σχολείου, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τους μαθητές και τους γονείς τους.

Η ψυχολόγος καθ? όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάνει προγραμματισμένες εβδομαδιαίες συνεδρίες με τους μαθητές του σχολείου, αλλά και έκτακτες ,όταν προκύπτουν θέματα συμπεριφοράς ενός ή περισσοτέρων μαθητών. Πραγματοποιούνται επίσης συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με τους γονείς κατόπιν ραντεβού ή όποτε θεωρείται αναγκαίο.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η Ψυχολόγος, κάνει την πρώτη ψυχολογική εκτίμηση- αξιολόγηση των καινούργιων μαθητών(άτυπη λόγω έλλειψης επιστημονικών ψυχομετρικών τεστ) η οποία λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη των μαθητών  στα τμήματα.

Είναι μέλος της Διεπιστημονικής Ομάδας του σχολείου, η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να διευθετήσει ζητήματα οργάνωσης των τάξεων και των τμημάτων καθώς και της ομαλής ένταξης των μαθητών σε αυτά ή και εκτάκτως, για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν στη διαχείριση της συμπεριφοράς μαθητών και χρήζουν άμεσης επίλυσης.

Συνεργάζεται με εξωτερικούς παιδοψυχιάτρους και Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, όταν κριθεί απαραίτητη η παραπομπή κάποιου μαθητή. Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για την συμπτωματολογία κάθε μαθητή (σε ομαδικό ή και ατομικό επίπεδο, όταν αυτό ζητηθεί) και συνεργάζεται μαζί τους με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε μαθητή.