Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτική Κουζίνα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας & Τραπεζαρίας ” Το ΕΥ του Φαγητού”

Το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2009 και εντάσσεται στα πλαίσια της Αυτόνομης Διαβίωσης. Αυτή τη στιγμή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού προγράμματος των μαθητών του σχολείου μας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι : α) η εκπαίδευση των μαθητών σε λειτουργικούς τρόπους σίτισης β) η εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς κανόνες σίτισης και γ) η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών τους.

Μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων (βασισμένο στη διαδικασία της ανάλυσης της δραστηριότητας και στις θεωρητικές αρχές της συμπεριφοριστικής θεώρησης και της δομημένης διδασκαλίας) οι μαθητές μαθαίνουν :

  • να οργανώνουν τον χώρο της τραπεζαρίας, πριν και μετά τη διαδικασία (στρώνουν τραπέζια, οργανώνουν το δεκατιανό όλης της ομάδας, τακτοποιούν τον χώρο)
  • να λειτουργούν ως «ομάδα» ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες
  • να οριοθετούνται σε συγκεκριμένα χρονικά όρια και να αξιοποιούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τον χρόνο για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας
  • να αναπτύσσουν δεξιότητες κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και τρόπους διαχείρισης αγχογόνων καταστάσεων και καταστάσεων «κρίσης»
  • να αναπτύσσουν την αλληλοβοήθεια, τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό προς τον άλλο και τη συνέπεια
  • να αναπτύσσουν, να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις δεξιότητες σίτισης καθώς και τις διατροφικές τους συνήθειες

Με γνώμονα την αυτονομία, τον σεβασμό και την ένταξη, στο πρόγραμμα συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του σχολείου χωρισμένοι σε ομάδες, με κριτήρια το επίπεδο λειτουργικότητας της κίνησης και νόησης καθώς και την αλληλεπίδρασή τους.

Η υποστηρικτική ομάδα, είναι σταθερή και αποτελείται τόσο από Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό όσο και από Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε/Θ, Ψ/Λ, ΕΒΠ, Κ/Λ και Εκπ/κό). Υπάρχουν τακτές προγραμματισμένες συναντήσεις της ομάδας για να αξιολογείται η πορεία του προγράμματος, να λύνονται τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν, να αναπροσαρμόζονται δεδομένα και να τίθενται νέοι στόχοι.