Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Τάξεις – Τμήματα

«η φοίτηση διαρκεί έξι (6) χρόνια, χορηγείται στους αποφοίτους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαιώματα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ. Η 6η τάξη λειτουργεί ως τάξη Τεχνικής Επαγγελματικής Εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον (Πρακτική Άσκηση).» (αρ. 28 Ν 4186/2013)

Τα τμήματα είναι ολιγομελή και η διδασκαλία εξατομικευμένη. Μας απασχολεί ιδιαίτερα η σύνθεση των τμημάτων και κυρίως η δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτά. Παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη στη διαμόρφωση των τμημάτων, δεν είναι τόσο η τάξη στην οποία φοιτά ο μαθητής και το είδος της αναπηρίας του αλλά η προσαρμογή και η αλληλεπίδραση του με τους άλλους μαθητές.