Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Μαθηματικά

Πρωταρχικός στόχος και σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο ΕΕΕΕΚ, είναι η κοινωνική προσαρμογή, η ένταξη και η αυτονομία του μαθητή, κατά το μέγιστο βαθμό, αναλόγως των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων του.

Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο ΕΕΕΕΚ επιδιώκεται :

– Η επίλυση προβλημάτων, η άσκηση στον προβληματισμό και στον υπολογισμό, σε δραστηριότητες συναλλαγής στην καθημερινή ζωή των μαθητών.

– Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή

– Η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της συγκέντρωσης της προσοχής

– Η κατανόηση και απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

– Η εξοικείωση με το μαθηματικό λεξιλόγιο

– Η ευχέρεια χρήσης του υπολογιστή τσέπης. Οι μαθητές, με τον υπολογιστή τσέπης, επιτυγχάνουν ταχύτητα στην εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων, επαληθεύουν νοερούς υπολογισμούς και νιώθουν ικανοί και αυτόνομοι στις συναλλαγές τους.

– Η κατανόηση και ο χειρισμός του Ευρώ, ως νομισματική μονάδα και η εξοικείωση με καταστάσεις συναλλαγών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη παροχή της βιωματικής γνώσης, προκειμένου οι μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν μέσα στην τάξη, στην καθημερινή τους ζωή.

Παραδείγματα αποτελούν :

– Η χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου αλλά και των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης

– Η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή

– Η εξόφληση λογαριασμών, ο ημερήσιος και μηνιαίος προϋπολογισμός

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των Μαθηματικών ποικίλλουν. Σε καθημερινή βάση, χρησιμοποιείται το «ατομικό τετράδιο» του κάθε μαθητή, που συνοδεύεται από φωτοτυπίες και επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, από βιβλία και συγγράμματα κατάλληλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες των μαθητών.

Συχνά χρησιμοποιούνται γεωμετρικά σχήματα και υπολογιστές τσέπης ανάλογα με την διδακτέα ύλη και το επίπεδο των μαθητών.

Η χρήση των διαδραστικών πινάκων και των υπολογιστών, εμπλουτίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές εξοικειώνονται με το περιβάλλον του υπολογιστή και οι δραστηριότητες γίνονται πιο ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. Επίσης το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει ειδικά λογισμικά μαθηματικών, τα οποία συχνά χρησιμοποιούνται από τους διδάσκοντες, προσφέροντας έτσι μια πολυμεσική και ελκυστική παρουσίαση του μαθήματος.

Το σχολείο, είναι επίσης εξοπλισμένο με γραφομηχανές και εκτυπωτές «Braille», που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές με προβλήματα όρασης.

Τέλος, διατίθενται εκπαιδευτικά puzzles μαθηματικών και γεωμετρικών κατασκευών, προσφέροντας στα παιδιά τη δυνατότητα δημιουργικής δραστηριότητας, συγκέντρωσης και άσκησης.