Επιστροφή σε Υποστηρικτικά Προγράμματα

Λογοθεραπεία

Ο πρωταρχικός σκοπός της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η διορθωτική αγωγή του λόγου, σε εξατομικευμένο επίπεδο.

Προκειμένου να οριστούν οι στόχοι της παρέμβασης στον κάθε μαθητή, πραγματοποιείται αρχικά μια διερεύνηση των επιμέρους γνωρισμάτων του λόγου και της ομιλίας του. Κατόπιν αυτού σχεδιάζεται ένα οργανόγραμμα.

Με τη βοήθεια άτυπων εργαλείων αξιολόγησης ορίζεται η παρέμβαση στους παρακάτω άξονες :

– Κατανόηση  λεκτικής παραγωγής

– Λεκτική παρακίνηση (ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας για ομιλία και συμμετοχή σε διάλογο)

– Ανάπτυξη λεξιλογίου

– Στρατηγικές υποβοήθησης στις επικοινωνιακές καταστάσεις

Κατά την πορεία της παρέμβασης, συχνά οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται και αναπροσαρμόζονται. Για την επίτευξη των στόχων χρησιμοποιούνται οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα (βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, πολυαισθητηριακά μέσα), λογισμικά με τη χρήση Η/Υ και τέλος συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας όπως PECS, MAKATON, TEΑCCH.

Η επικοινωνία και η συνεργασία  με τους γονείς των μαθητών αποτελεί  κομβικό σημείο με στόχο την υποστήριξη και συνέχιση  της παρέμβασης  στο σπίτι από τους ίδιους.

Ο Λ/Θ συμμετέχει  στην Διεπιστημονική Ομάδα του Σχολείου .Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να απαντηθούν δυσκολίες οργάνωσης και απόδοσης του λόγου.