Υποστηρικτικά Προγράμματα

Αναπόσπαστο κομμάτι του προσωπικού ενός ΕΕΕΕΚ αποτελούν το Ειδικό Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ).

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους, καθορίζονται από την αντίστοιχη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας των σχολείων Ειδικής Αγωγής. Συγκεκριμένα, με το ΦΕΚ 449/3-4-2007, «το ΕΕΠ μετέχει ισότιμα στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του συλλόγου προσωπικού (?) Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπ/κούς. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν»

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της κάθε ειδικότητας αναφέρονται ως εξής:

«Οι Ψυχολόγοι, αξιολογούν τους μαθητές του σχολείου, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους (?) αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες.(?)παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή σε ομαδική ή ατομική βάση (?)

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί αποτελούν το συνδετικό κρίκο του σχολείου, της οικογένειας και των άλλων κοινωνικών φορέων και υπηρεσιών που ασχολούνται με το παιδί, την οικογένεια και τις ιδιαίτερες ανάγκες που αντιμετωπίζουν (?)

Οι Φυσιοθεραπευτές αξιολογούν τις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες των μαθητών, προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και καθορίζουν τους θεραπευτικούς στόχους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ειδικές μεθόδους και μέσα (?)

Οι Εργοθεραπευτές αξιολογούν τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές. Προσδιορίζουν τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζουν τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων(?)

Οι Λογοθεραπευτές αναλαμβάνουν την περιοδική αξιολόγηση των μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα επικοινωνίας λόγου, ομιλίας, φωνής. Σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα αποκατάστασης. (?)

Οι Σχολικοί Νοσηλευτές ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες υγιεινής και προφύλαξης από κινδύνους. Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας (?) Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν(?)

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό υποβοηθά τους μαθητές στις βασικές τους ανάγκες, όπως η χρήση τουαλέτας, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας, αλλαγής ρούχων, σίτισης και γενικά στην αυτοεξυπηρέτησή τους (?)»

Σχολική Νοσηλεύτρια

Ο  ρόλος του Σχολικού  νοσηλευτή είναι να προάγει την υγεία, την ασφάλεια και μακροχρόνια  την ισορροπημένη ανάπτυξη των μαθητών-τριών του σχολείου. Ο Σχολικός νοσηλευτής προβαίνει σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών προβλημάτων υγείας. Ανάμεσα στα καθήκοντα του είναι : η  οργάνωση του σχολικού φαρμακείου με το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό. η παροχή πρώτων βοηθειών …

Φυσιοθεραπεία

 Άμεση προτεραιότητα και βασικός στόχος της Φυσιοθεραπείας, είναι να βελτιώσει τις λειτουργικές και κινητικές δεξιότητες των μαθητών. Πριν τεθούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι ενός Φυσιοθεραπευτικού προγράμματος, προηγείται η αξιολόγηση του μαθητή. Η αξιολόγηση αφορά θεμελιώδεις κινητικές και λειτουργικές ικανότητες (αδρή κινητικότητα, ισορροπία, ποιότητα βάδισης, αυτονομία και προσβασιμότητα στους χώρους του σχολείου κ.τ.λ.) Με βάση …

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία ως επιστήμη, σκοπό έχει μέσω οργανωμένων και σκόπιμων δραστηριοτήτων, να αναπτύξει, να βελτιώσει και να εξελίξει τις λειτουργικές, νοητικές, κινητικές και συναισθηματικές δεξιότητες του ατόμου, ανάλογα με την ηλικία του, τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του καθώς  και το κοινωνικο- πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ζει. Στόχο έχει την όσο γίνεται μεγαλύτερη αυτονομία του …

Λογοθεραπεία

Ο πρωταρχικός σκοπός της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η διορθωτική αγωγή του λόγου, σε εξατομικευμένο επίπεδο. Προκειμένου να οριστούν οι στόχοι της παρέμβασης στον κάθε μαθητή, πραγματοποιείται αρχικά μια διερεύνηση των επιμέρους γνωρισμάτων του λόγου και της ομιλίας του. Κατόπιν αυτού σχεδιάζεται ένα οργανόγραμμα. Με τη βοήθεια άτυπων εργαλείων αξιολόγησης ορίζεται η παρέμβαση στους παρακάτω άξονες …

Ψυχολογική Υποστήριξη

Ο ρόλος της Ψυχολόγου στο πλαίσιο του σχολείου, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τους μαθητές και τους γονείς τους. Η ψυχολόγος καθ? όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάνει προγραμματισμένες εβδομαδιαίες συνεδρίες με τους μαθητές του σχολείου, αλλά και έκτακτες ,όταν προκύπτουν θέματα συμπεριφοράς ενός ή περισσοτέρων μαθητών. Πραγματοποιούνται επίσης συναντήσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα με τους γονείς …

Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Λειτουργός το σχολείο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ σχολείου ?οικογένειας και άλλων κοινωνικών και ιατροπαιδαγωγικών φορέων που ασχολούνται με το παιδί-μαθητή. Τα επιμέρους καθήκοντά της αφορούν κυρίως τα παρακάτω : – Συντάσσει το Κοινωνικό Ιστορικό του μαθητή (τηρώντας πάντοτε τις σχετικές με το επαγγελματικό απόρρητο διατάξεις) και ενημερώνει τους γονείς για τη λειτουργία …

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Ο ρόλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού είναι βασικός στην φροντίδα της υγιεινής των μαθητών. Σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου φροντίζει για την μεταφορά των μαθητών, για την διατήρηση της καθαριότητάς τους καθώς και για την εκπαίδευσή τους σε βασικούς κανόνες υγιεινής. Στη χρήση τουαλέτας Στην προσωπική υγιεινή (πλύσιμο χεριών μετά τη χρήση …

Εκπαιδευτική Κουζίνα

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Κουζίνας & Τραπεζαρίας ” Το ΕΥ του Φαγητού” Το πρόγραμμα άρχισε να εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2009 και εντάσσεται στα πλαίσια της Αυτόνομης Διαβίωσης. Αυτή τη στιγμή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του καθημερινού προγράμματος των μαθητών του σχολείου μας. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι : α) η εκπαίδευση των μαθητών σε λειτουργικούς τρόπους …