Επιστροφή σε Το σχολείο μας

Γενική Περιγραφή

     Η λειτουργία των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) θεσπίστηκε με τον Ν.2817/2000, «..για να παρέχουν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επαγγελματικά κατάρτιση, με απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη και συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία.»

     «..Τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους,κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΣΥ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η φοίτηση διαρκεί (6) έξι έτη. Στην τελευταία τάξη των ΕΕΕΕΚ θεσμοθετείται πρακτική άσκηση, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Η ΣΤ τάξη λειτουργεί ως τάξη τεχνικής/επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργαστηριακό περιβάλλον. (…) χορηγούν στους αποφοίτους τους πτυχίο επιπέδου 2α με επαγγελματικά δικαιώματα και δικαίωμα εγγραφής στις ΣΕΚ ειδικής αγωγής, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥ. » (Ν. 4186/2013, αρ. 28, Ν.4415/2016, αρ. 21)

  «Σε περιοχές που δεν έχουν ιδρυθεί ή δεν λειτουργούν ΕΕΕΕΚ, η πρώτη εγγραφή μπορεί να γίνει και έως το εικοστό (20ο) έτος.» (Ν. 3699/2008 αρ. 8 παρ. δδ)