Επιστροφή σε Γενικής Παιδείας

Γλώσσα

Σκοπός της γλωσσικής διαδικασίας στο ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, υπεύθυνα και δημιουργικά τον προφορικό και γραπτό λόγο και η ενδυνάμωση της επικοινωνιακής  ικανότητας και συναισθηματικής ανάπτυξης με τελικό στόχο την κοινωνική προσαρμογή και αυτονομία.

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω αναφέρονται κάποιοι ειδικοί σκοποί που επιδιώκονται με την διαδικασία της Γλώσσας :

– Να εξοικειωθούν και να μάθουν την Ελληνική γλώσσα, με την χρήση της πρώτα σε ρεαλιστικές καταστάσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής.

– Να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ως κώδικα επικοινωνίας, αλλά και ως σύστημα σκέψης, για να ανακαλύπτουν και να κατανοούν νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιούν έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές τους ανάγκες.

– Να συνειδητοποιούν τη σημασία του λόγου, για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή.

– Να ασκηθούν στο να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν με επιτυχία το ανάλογο επίπεδο λόγου σε κάθε περίπτωση (μορφή) επικοινωνίας.

– Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στη σχολική και εξωσχολική ζωή.

– Να αναπτύξουν, μέσω της γλωσσικής διαδικασίας, υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με συνομήλικους και ενηλίκους

– Με την κατάκτηση της γλώσσας θα εξελιχθούν σε άτομα με αυτοπεποίθηση και (θα κατακτήσουν την) αυτονομία.

Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές παίρνουν μέρος σε ποικίλες δραστηριότητες (ατομικές και ομαδικές). Τόσο στην αρχή της σχολικής χρονιάς όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, οι μαθητές αξιολογούνται (μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών) για να διαπιστωθεί το γνωστικό – αντιληπτικό τους επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ενός ξεχωριστά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τίθενται οι εκπ/κοί στόχοι.

Εφαρμόζεται  η εξατομικευμένη διδασκαλία, γίνεται χρήση ατομικών φύλλων εργασίας και ασκήσεων σε τετράδιο, προκειμένου να ενισχυθούν μαθησιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση της γλώσσας για την συμπλήρωση αιτήσεων, τη δημιουργία βιογραφικών, την κατανόηση και επεξεργασία αγγελιών, την κατανόηση και τήρηση ημερολογίου και την αναγνώριση και αποκωδικοποίηση συμβόλων και σημάτων, που συναντούμε στην καθημερινή ζωή.

Εκπαιδευτικά puzzles, παιχνίδια λογικής αλληλουχίας, ταύτισης και αντιστοίχισης καθώς και πλήθος άλλου εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και βελτίωση των γνωστικό-αντιληπτικών δεξιοτήτων των μαθητών καθώς και των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας.

Επιπλέον, το μάθημα υποστηρίζεται από τη χρήση των διαδραστικών πινάκων, ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν πολυαισθητηριακά ερεθίσματα και να εξοικειώνονται με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Το σχολείο είναι εξοπλισμένο και με γραφομηχανές Braille που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές με προβλήματα όρασης.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες προκειμένου να αναπτύξουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις καθώς και την αξία της ομαδικής εργασίας, της συνεργασίας και της συλλογικής περάτωσης του έργου. Με την εμπλοκή τους σε θεατρικές δραστηριότητες  μαθαίνουν να υποδύονται ρόλους, να κατανοούν καλύτερα τους άλλους αλλά και τον εαυτό τους, καθώς και να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους αλλά και τα αισθήματα σεβασμού, ευθύνης και συνεργασίας, καταπολεμώντας τη δειλία τους. Οι μαθητές διασκεδάζουν ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη λεκτική ή μη λεκτική  επικοινωνία τους.