Επιστροφή σε Χειροτεχνία

Θέματα Yγιεινής Kαι Aσφάλειας

  • Να αναγνωρίζει τα μέτρα προστασίας στο εργαστήριο.
  • Να χρησιμοποιεί τα ατομικά μέτρα προστασίας και να τα εφαρμόζει.
  • Να συντηρεί τον εξοπλισμό του εργαστηρίου,