Επιστροφή σε Πληροφορική

Γνωρίζω Τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) – Πρώτη Επαφή

Α. Κανόνες Στο Εργαστήριο Πληροφορικής

Δραστηριότητα

– Επιλέξτε με σωστό ή λάθος τις απαντήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε στο εργαστήριο Πληροφορικής

Β. Εισαγωγή στο υλικό του υπολογιστή

Δραστηριότητα

Στόχος: Ο μαθητής να αναγνωρίζει τα βασικά μέρη που απαρτίζουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

– Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα.

Οδηγίες: Πληκτρολογήστε το όνομα κάθε συσκευής στο πλαίσιο κάτω από την εικόνα.

Γ. Τα κύρια μέρη του υπολογιστή

Ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:

Δραστηριότητα

Στόχος: Ο μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει τις βασικές περιφερειακές μονάδες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και να

ξεχωρίζει τις μονάδες εισόδου από τις μονάδες εξόδου.

– Πατήστε πάνω στην εικόνα για να ξεκινήσετε την δραστηριότητα.

Οδηγίες: “Σύρε και άφησε” τη συσκευή που εμφανίζεται κάθε φορά στην σωστή κατηγορία.

Δ. Λειτουργικό Σύστημα Και Λογισμικό

Δραστηριότητα