Επιστροφή σε Μουσική

Ακρόαση Και Εφαρμογή Γνώσης

Δραστηριότητα “Παλμός Σε Βlues Κομμάτι”

Σε αυτήν την δραστηριότητα θα χτύπησει το παιδί τον Παλμό της μουσικής σε ένα blues κομμάτι στο πιάνο.

Δραστηριότητα “Ρυθμικός Καθρέφτης Στο Τραπέζι”

Σε αυτήν την δραστηριότητα θα μάθουμε να επαναλαμβάνουμε τα χτυπήματα που ακούμε.

Δραστηριότητα “Η Μελωδία Στην Κιθάρα Ανεβαίνει ή Κατεβαίνει”

– Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αν ανεβαίνει ή αν κατεβαίνει τονικά η μελωδία στην κιθάρα.

Δραστηριότητα “ίδιες Και Διαφορετικές Νότες Στην Κιθάρα”

– Στην δραστηριότητα αυτήν τα παιδιά θα προσπαθήσουν να διακρίνουν αν ακούν ίδιες ή διαφορετικές νότες στην κιθάρα.

Δραστηριότητα “Ρυθμός ή Μελωδία;”

– Στην δραστηριότητα αυτήν τα παιδιά θα προσπαθήσουν να καταλάβουν αν το όργανο που ακούνε παίζει ρυθμό ή μελωδία.

Δραστηριότητα “Ίδιες Και Διαφορετικές Νότες Στο Πιάνο”

– Στην δραστηριότητα αυτήν τα παιδιά θα προσπαθήσουν να διακρίνουν αν ακούν ίδιες ή διαφορετικές νότες στο πιάνο.

Δραστηριότητα “Η Μελωδία Στο Πιάνο Ανεβαίνει ή Κατεβαίνει”

– Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν τα παιδιά να αναγνωρίζουν αν ανεβαίνει ή αν κατεβαίνει τονικά η μελωδία στο πιάνο.

Δραστηριότητα Αναγνώρισης Κρουστών Οργάνων 1

– Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προσπαθήσει ο μαθητής / μαθήτρια να διακρίνει ποιο από τα τρία κρουστά όργανα ακούει κάθε φορά.

Δραστηριότητα Αναγνώρισης Κρουστών Οργάνων 2

– Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προσπαθήσει ο μαθητής / μαθήτρια να διακρίνει ποιο από τα τρία κρουστά όργανα ακούει κάθε φορά.

Δραστηριότητα “Ακούω και Παίζω”

– Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσει το παιδί το πιάνο και την κιθάρα και να παίξει το Ρυθμό του τραγουδιού.

Δραστηριότητα “Ακούω και Παίζω 2”

– Στόχος της δραστηριότητας είναι να αναγνωρίσει το παιδί το τύμπανο και το πιάτο και ανάλογα να παίξει σε διαφορετικό μέρος του σώματος του τον παλμό του τραγουδιού.

Ακουστική αναγνώριση νοτων (dictee) 1

Σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα μάθουν να τραγουδούν την κλίμακα του ντο και μετά να ξεχωρίσουν δύο συγκεκριμένες νότες από αυτές. 

Ακουστική Αναγνώριση Νότων (dictee) 2

Σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά θα μάθουν να τραγουδούν την κλίμακα του ντο και μετά να ξεχωρίσουν τρεις συγκεκριμένες νότες από αυτές. 

Βόλτα Στο Δάσος

(Ανακτήθηκε από photodentro.edu.gr )